Pogrebnina in posmrtnina

 

Dne 03.12.2013 sta bila v Uradnem listu RS, št. 99/13 objavljena Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-C) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-C). Omenjena zakona sta začela veljati 4.12.2013. Določene določbe zakonov, ki se nanašajo na pravico do pogrebnine in pravico do posmrtnine se bodo začele uporabljati 01.01.2014Z uveljavitvijo ZSVarPre-C sta se ti pravici, kot pravici iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ukinili in se na novo uredili na področju socialno varstvenih prejemkov v okviru pravice do izredne denarne socialne pomoči:

 

1. Pravica do izredne denarne socialne pomoči za kritje stroškov pogreba ali POGREBNINA

 

Na podlagi sprememb socialne zakonodaje je pogrebnina po novem izredna denarna socialna pomoč pri kritju stroškov pogreba v višini 530,44 EUR. Do tega bo upravičen:

1. družinski član pokojne osebe (to so: zakonec oziroma zunajzakonski partner pokojne osebe oz. oseba, s katero je pokojni živel v registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci in pastorki pokojne osebe, starši pokojne osebe oziroma oseba, s katero eden izmed staršev pokojne osebe živi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti), ki

2. je poskrbel za pogreb v Republiki Sloveniji (račun se mora glasiti na strankino ime) in

3. je na dan smrti pokojnika upravičen do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka ali

4. da njen (skupni) lastni dohodek ne presega višine 606 EUR za samsko osebo oziroma 909 EUR za družino (pri tem se v dohodke ne štejejo denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek, državna štipendija) in

5. vloži vlogo za izplačilo pogrebnine na Centru za socialno delo v roku enega leta od smrti pokojnika.

 

 2. Pravica do enkratne izredne socialne pomoči ob smrti družinskega člana ali POSMRTNINA

 

V skladu z novo zakonodajo, bodo do posmrtnine upravičeni le družinski člani pokojne osebe, ki so na dan smrti pokojnika upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, ali kjer (skupni) lastni dohodek družinskih članov ne presega cenzusa. Vloga za izplačilo posmrtnine mora biti vložena v roku enega leta od smrti pokojnika. Višina zneska posmrtnine je odvisna od višine osnovnega zneska minimalnega dohodka in trenutno znaša 265,22 EUR.

Pri tem je družinski član: 

1. zakonec oziroma zunajzakonski partner oziroma oseba, s katero je umrli živel v registrirani istospolni partnerski skupnosti,

2. otroci in pastorki,

3. starši pokojne osebe oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zunajzakonski skupnosti ali v registrirani istospolni partnerski skupnosti.

 

Zakonsko določen cenzus je odvisen od števila družinskih članov vlagatelja ter od višine osnovnega zneska minimalnega dohodka. Ugotavljajo se samo lastni dohodki samske osebe oziroma skupni dohodki stranke in njenih družinskih članov, torej premoženje ne, na enak način kot velja za ugotavljanje upravičenosti do denarne socialne pomoči. Kot dohodki se ne upoštevajo: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek in državna štipendija.

 

 

Za upravičenost do zgoraj omenjeni pravici je stranka samo 1. državljan Republike Slovenije, ki ima stalno prebivališče v Slovenji ali 2. tujec, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in stalno prebivališče v Sloveniji. Obe pravici se lahko uveljavljata v roku enega leta po smrti svojca, upravičenost pa se ugotavlja na dan smrti svojca. Vloge na Center za socialno delo se lahko oddajajo samo v primeru uveljavljanja pravice po pokojniku, ki je umrl od vključno 1. 1. 2014 dalje. Ta vloga se imenuje »Vloga za izredno denarno socialno pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba oziroma enkratno izredno denarno socialno pomoč po smrti družinskega člana – Obr. 8.47«. Vlogi mora stranka priložiti dokazilo o smrti, če ta podatek še ni vpisan v matični register oziroma v primeru uveljavljana pravice do pogrebnine tudi originalen račun za opravljani pogreb ali predračun stroškov pogreba.